အေျခခံ ၃ဒီ ( အပိုင္း ၂ )

2 comments - Post a comment


အရင္ ပို႕(စ္)မွာ 3D အေျခခံေလး စျပီးေတာ့ တင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အေျခခံေလးကို ပံု(၁) ကိုႀကည့္ရင္ မွတ္မိႏိုင္ပါတယ္။
ပံု ( ၁ )

အခု ဒုတိယပိုင္း အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အေျခခံ ဆြဲသားနည္းေလးေတြ ဆြဲႀကည့္ရေအာင္။
AutoCAD ကိုဖြင့္ပါ။ File New လုပ္ပါ၊ UCS Icon ကိုႀကည့္ရင္ X ႏွင့္ Y ဆံုမွတ္မွာ ေလးေထာင့္ကြက္ေလး ရွိေနပါတယ္။ UCS ဟာ World မွာ ရွိေနတာပါ။ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ ပံုေလးေတြကို Polyline ျဖင့္ဆြဲသားပါ။
ပံု ( ၂ )
ေပးထားတဲ့ အတိုင္းအတာေတြက အတိအက်မလိုအပ္ပါ။ ပံုစံမွန္ရင္ ရပါျပီ။ Dimension ေတြထည့္ဆြဲရန္ မလိုပါ။ Close Polyline ျဖစ္ရပါမည္။ ေပးထားတဲ့ ပံုေလးေတြကို Polyline ျဖင့္ဆြဲသားျပီပါက Command line တြင္( -vp )ရိုက္ (Enter) ေခါက္ျပီး (-1,-1,1) ေပးျပီး 3D View သို႔ေျပာင္းပါ။
ပံု ( ၃ )

Shift+Ctrl +C ႏွိပ္ျပီး CopyBase ျဖင့္ Copy လုပ္ပါမယ္။ Base point ကို ပံု(၃) မွာ ျပထားတဲ့ အမွတ္ A မွာထားပါမယ္။ ျပီးရင္ အားလံုးကို Erase လုပ္ပါ။ (အားလံုးဟာ Clip Board ထဲမွာရွိေနပါမယ္)
အခု UCS ကိုေျပာင္းပါမယ္။ command Line မွာ (UCS ) ရိုက္ (Enter) ေခါက္ျပီး (X) ကို ရိုက္ပါ ျပီးလွ်င္ (Enter) ေခါက္ျခင္းျဖင့္ X ၀င္ရိုးေပၚမွာ ၉၀ ဒီဂရီ လွည့္ပါမယ္။
ပံု ( ၄ )

ျပီးရင္ command Line မွာ (plan ) ရိုက္ (Enter)  (Enter) (၂)ႀကိမ္ေခါက္ျပီး Plan view ကို ျပန္ေျပာင္းပါမယ္။ အခု UCS Icon ကိုႀကည့္ရင္ X ႏွင့္ Y ဆံုမွတ္မွာ ေလးေထာင့္ကြက္ေလး ရွိမေန ေတာ့ပါဘူး။ UCS ကိုေျပာင္းထားတယ္လို႔ဆိုလိုတာပါ။
Clip Board ထဲမွာရွိေနတဲ့ Close Polyline ေတြကို Ctrl+V ျဖင့္ Paste လုပ္ပါမယ္။ Base point ကို (0,0) ေပးျပီး (enter) ေခါက္ပါ။ Command Line မွာ (Z)  (enter) (A)  (enter) ရိုက္ျပီး အားလံုးကို ျမင္ကြင္းထဲ ၀င္ေအာင္လုပ္ပါ။
ပံု (၅)
ပံု(၅)မွာျပထားသလို  p မွ q သို႔ vertical line မ်ားဆြဲပါ။  ထို vertical line မ်ားကို အနီေရာင္သို႔ေျပာင္ပါ။ Command line မွာ (REVOLVE) ရိုက္ (enter) ေခါက္ျပီး ေရွးဆံုးကပံု ကိုေရြးပါ ျပီးရင္ (enter) ေခါက္ျပီး p point  မွ q  point သို click လုပ္ျပီး (enter) ေခါက္ျခင္းျဖင့္အဆံုးသပ္ပါ။ ထို႔အတူ က်န္ပံုမ်ား ကိုလည္းလုပ္ပါ။
ပံု ( ၆ )
ပံု(၆)မွာျပထားသည့္ အနီေရာင္ vertical line မ်ားကို ဖ်က္ပါ။ Command line တြင္( -vp )ရိုက္ (Enter) ေခါက္ျပီး (-1,-1,1) ေပးျပီး 3D View သို႔ျပန္ေျပာင္းပါ။ ပံု(၇) အတိုင္းျမင္ရပါမည္။  Command line တြင္( hi )ရိုက္ (Enter) ေခါက္ေပးပါ။ ပံု(၈) အတိုင္းျမင္ရပါမည္။
ပံု ( ၇ )
ပံု ( ၈ )

3D စဆြဲေနျပီ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ 2D တြင္ နားလည္ ျပီးျပီ ျဖစ္ေသာ Command တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ အေသးစိပ္မ်ားကို မေဖၚျပေတာ့ပါ။
ဆက္ပါဦးမည္။
ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းသား (ႏိုးအိမ္ရွင္)

Print ပရင့္ထုတ္ရန္
 
This Post has 2 Comments Add your own!
nz - March 24, 2011 at 11:37 PM

thank u so much for ur post !!
thank u so much !!

nz - March 24, 2011 at 11:42 PM

i also need to know about "inventor" software ...( i m not sure the spelling )...as far as i know, it's 3D software (parts of Autodesk )...
plz....

Post a Comment